โรงเรียนบ้านหมอนสูง


หมู่ที่  10 
 บ้านบ้านหมอนสูง ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย 64130
โทร. 0-5567-7034

5555555555555555555555555555jpg

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต 2

director

นายธนกฤต  นวกูล 
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอนสูง

ประวัติโรงเรียน

ชื่อ โรงเรียนบ้านหมอนสูง ที่ตั้ง ม. 10  ตำบลบ้านตึก  อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 
โทร 0-5567-7034 โทรสาร – 
e-mail – website : monsong//.go.th 
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เนื้อที่ 12 ไร่ 3 งาน 21.8 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ หมู่ที่ 10 บ้านหมอนสูง

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ โรงเรียนบ้านหมอนสูง ตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2502 นายอำเภอเป็นผู้จัดตั้ง ดำรงอยู่ด้วยเงินงบประมาณการศึกษาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อาคารเรียนก่อสร้างด้วยความพร้อมเพียงของราษฎร  หมู่บ้านหมอนสูง และบ้านศรีบุญเรือง อันมี นายมี พร้อมญาติ แพทย์ประจำตำบล นายเหลือ ระวังภัย นายน้อย เรืองฤทธิ์ นายบิล ลำดับ และนายห้อง เรืองฤทธิ์ เป็นหัวหน้าในการก่อสร้าง ในที่ดินสาธารณะประจำหมู่บ้าน

ตามแบบ ป. 3 ขนาด 6 x 8 เมตร จำนวน 3 ห้องเรียน ได้ตั้งชื่อว่า โรงเรียนบ้านหมอนสูง

มีนายสมชาย วงศ์วิเศษ เป็นครูใหญ่ ปัจจุบัน มีนายธนกฤต นวกูล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2556

วิสัยทัศน์โรงเรียน

“รวมคิด ร่วมทำ ชี้นำปัญญา พัฒนาสิ่งแวดล้อม”

พันธกิจ

1.โรงเรียนบ้านหมอนสูง มุ่งสอนให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมที่ดีงาม
2.ปรับปรุงห้องสมุดและมุมหนังสือ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน
3.เร่งรัดจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.ครูเข้าใจปฏิบัติงานตามแผน เป็นทีมงานรับผิดชอบร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ
5.เกณฑ์เด็กในวัยเรียนเข้าเรียน ๑๐๐ %
6.สนองนโยบายเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน