โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์

หมู่ที่ 8 บ้านหมอนสูง ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย 64190
โทร. 055-679200

LOGO_OBEC
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ผู้อำนวยการ

นายนิรุช ขอสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลท่าชัยอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย 64190 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวาเขตพื้นที่บริการหมู่ที่ 8/12 ตำบลท่าชัย เปิดทำการสอนวันที่ 1 กรกฏาคมพ.ศ. 2516

 

ประวัติโดยย่อ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2516 สร้างอาคารชั่วคราวขนาด 8 เมตรX 40 เมตรเปิดทำการสอนชั้น ป. 1 – 4 และได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อสร้างอาคารแบบ ป. 1 ฉ. จำนวนเงิน 168/000 [km
วันที่ 30 กันยายนพ.ศ. 2523 ได้รับงบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยสร้างส้วม 3 ที่นั่งเป็นเงิน 12/000 บาท ปีงบประมาณ 2525 ได้รับงบประมาณจาก สปช.สร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ข. 600/00 บาท 4 กันยายน 2526 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข สร้างถังประปา 35/000 บาทชาวบ้านบริจาคทรัพยสร้างถังเก็บน้ำฝน 2 ถัง 2/000 บาทปีงบประมาณ 2527 ได้รับงบพัฒนาจังหวัดจากสส.รต.ประพาส ลิมประพันธ์สส.สุโขทัยสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กยาว 52 เมตร ได้รับงบประมาณจาก สปช.สร้างเรือนเพาะชำเป็นเงิน 10/000 บาท วันที่ 30 พฤศจิกายน 2529 นายเยื้อนวัฒนวงศ์สุโขย้ายไปดำรงค์ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหาดสูง ( ประชานุกูล )สปอ.ศรีสนาลัยนายชูขอบเหลืองย้ายมาดำรงตำแห่งแทนวันที่ 8 สิงหาคม 2531 ได้รับงบประมาณจาก สปช.ต่อเติมอาคารเรียนป. 1 ข.เป็นเงิน 51/000 บาท วันที่ 31 ตุลาคม 2531 ได้รับงบประมาณจากสปช.สร้างส้วมแบบ 601/2526 จำนวน 4 ห้องจำนวนเงิน 50/000 บาทวันที่ 30 สิงหาคม 2533 ได้รับความร่วมมือจาก ช.พ.ช.สุโขทัยสร้างถังเก็บน้ำฝน 4 ถัง 30 กันยายน 2535 ได้รับงบพัฒนาจังหวัดโครงการพัฒนาและป้องกันภัยแล้งสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบฝ.–จำนวน 2 ชุดเป็นเงิน 100/000 บาทปีงบประมาณ 2539 ได้รับเข้าโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาและได้รับจัดสรรห้องปฏิบัติการภาษาห้องวิทยาศาสตร์ห้องคอมพิวเตอร์ วันที่ 25 มิถุนายนพ.ศ. 2541 นายชูขอบเหลืองย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนไชยะวิทยานายวิสิษฐเขตบรรพตย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน วันที่ 22 ธันวาคม 2548 นายวัฒนะ โปร่งนุชย้ายมาดำรงตำแหน่งแทนนายวิสิษฐเขตบรรพตเนื่องจากถึงแก่กรรม วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 นายวิจิต ใจซื่อดีย้ายมาดำรงตำแหน่งแทนนายวัฒนะโปร่งนุชและเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดนายเนาวรัตน์พลขันธ์รักษาราชการแทย วันที่ 12 ธันวาคม 2553 นายอุเทนนะมิตรมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ วันที่ 12 ธันวาคม 2555 นางประเสริฐศรีเตปัญวงค์ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทนนายอุเทนนะมิตรย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ตาทคำสั่งสพปสท. 2 ที่ 735/255 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ปัจจุบันโรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 88 คนมีครูชาย 3 คนครูสตรี 4 คนและลูกจ้างนักการภารโรง 1 คน

 

วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์จัดการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาโดยมุ่งเน้นพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดีมีสุขภาพดีมีความรู้คู่คุณธรรมมีวิถีแระชาธิปไตยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิใจในความเป็นไทยโดยประสานชุมชนให้มีส่วนร่วมแป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

พันธกิจ

  1. ร่วมใจทำงาน
  2. ประสานสามัคคีมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อนักเรียนและชุมชนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ